คณะครุศาสตร์จัดโครงการ จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/การวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  28-07-2557   คณะครุศาสตร์จัดโครงการ จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/การวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
 
คณะครุศาสตร์โครงการ «จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต» ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์‏
  25-07-2557   คณะครุศาสตร์โครงการ «จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต» ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์‏
 
กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง GA๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  24-07-2557   กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง GA๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
  23-07-2557   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
 
แบบประเมินโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน 22-23 กรกฎาคม 2557
  22-07-2557   แบบประเมินโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน 22-23 กรกฎาคม 2557
 
คุรุสภาไฟเขียวเปิด ป.บัณฑิตเพิ่ม ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ทางการศึกษา จำนวน 21 หลักสูตร 21 สถาบัน
  21-07-2557   คุรุสภาไฟเขียวเปิด ป.บัณฑิตเพิ่ม ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ทางการศึกษา จำนวน 21 หลักสูตร 21 สถาบัน
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  21-07-2557   คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมงานแห่เทียนพรรษา
  10-07-2557   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมงานแห่เทียนพรรษา
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
  08-07-2557   คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารและการทำงาน โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557
  04-07-2557   คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารและการทำงาน โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557
 


07-08-2556   รวมภาพการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2556 « ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 9 » ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
26-07-2556   คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
20-05-2556   โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2556 (การศึกษาปฐมวัย) ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
20-05-2556   โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 4 วันที่ 22 – 24 เมษายน 2556 (ภาษาอังกฤษ) ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา