กำหนดการกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2558” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  03-12-2557   กำหนดการกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2558” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการนำเสนอโครงการเรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN Learning) รุ่นที่ 2 ระดับคณะ
  26-11-2557   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการนำเสนอโครงการเรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN Learning) รุ่นที่ 2 ระดับคณะ"
 
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Learning ายในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น 1 อาคารครุพัฒน์ หรือ ห้องรองคณบดี คณะครุศาสตร์
  14-11-2557   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Learning ายในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น 1 อาคารครุพัฒน์ หรือ ห้องรองคณบดี คณะครุศาสตร์
 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  14-11-2557   โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
โครงการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์ (การศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  13-11-2557   โครงการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์ (การศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ประกาศ ขอให้นักเรียนที่ยื่นความจำนงในการเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ เข้าฟังคำชี้แจง ในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง GA๑๐๔ อาคาร ๘๐ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
  11-11-2557   ประกาศ ขอให้นักเรียนที่ยื่นความจำนงในการเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ เข้าฟังคำชี้แจง ในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง GA๑๐๔ อาคาร ๘๐ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
 
โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปฐมนิเทศ) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  30-10-2557   โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปฐมนิเทศ) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
โครงการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ) วันจันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  13-10-2557   โครงการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ) วันจันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
คณะครุศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง
  09-09-2557   คณะครุศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง
 
โครงการ “The 1st Mathematics Education: Show and Shared” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  04-09-2557   โครงการ “The 1st Mathematics Education: Show and Shared” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 


04-08-2557   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ)
24-07-2557   กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง GA๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
23-07-2557   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
26-11-2556   คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “เข้าค่ายอบรมก้าวย่างอย่างมั่นใจในเพศศึกษาสู่ครูมืออาชีพ” วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา