คณะครุศาสตร์ต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี
  17-06-2558   คณะครุศาสตร์ต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี
 
 การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม GA ๑๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  22-05-2558   การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม GA ๑๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  20-05-2558   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปฐมนิเทศ)” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  12-05-2558   คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปฐมนิเทศ)” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
  12-05-2558   ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
 
กำหนดการโครงการสัมมนา เรื่อง “ภาษาวัยรุ่น : วิกฤตของสังคมไทย” วันศุกร์ ที่ ๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม GA ๑๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  20-04-2558   กำหนดการโครงการสัมมนา เรื่อง “ภาษาวัยรุ่น : วิกฤตของสังคมไทย” วันศุกร์ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม GA ๑๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา