โครงการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ) วันจันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  13-10-2557   โครงการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ) วันจันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
กำหนดการโครงการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ) วันจันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  09-10-2557   กำหนดการโครงการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ) วันจันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
คณะครุศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง
  09-09-2557   คณะครุศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง
 
โครงการ “The 1st Mathematics Education: Show and Shared” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  04-09-2557   โครงการ “The 1st Mathematics Education: Show and Shared” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง «การจัดการเรียนรู้เชิงหรรษาด้วยสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์» วันที่ 1 ก.ย.57 อาคาร 80 พรรษา
  30-08-2557   ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง «การจัดการเรียนรู้เชิงหรรษาด้วยสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์» วันที่ 1 ก.ย.57 อาคาร 80 พรรษา
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัล การประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ “ปรองดอง สมานฉันท์” ภาคใต้
  19-08-2557   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัล การประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ “ปรองดอง สมานฉันท์” ภาคใต้
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิงชมเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  15-08-2557   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิงชมเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ)
  04-08-2557   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ)
 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2557
  31-07-2557   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2557
 
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/การวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  28-07-2557   คณะครุศาสตร์จัดโครงการ จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/การวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
 


04-08-2557   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ)
24-07-2557   กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (มัชฌิมนิเทศ) วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง GA๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
23-07-2557   โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
26-11-2556   คณะครุศาสตร์จัดโครงการ “เข้าค่ายอบรมก้าวย่างอย่างมั่นใจในเพศศึกษาสู่ครูมืออาชีพ” วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา