คณะครุศาสตร์จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
  05-01-2559   คณะครุศาสตร์จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง คณะครุศาสตร์
 
กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายและอาจารย์นิเทศก์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง GA ๑๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  23-11-2558   กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายและอาจารย์นิเทศก์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง GA ๑๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 
 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่ปฏิบัติภาคสนามเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้าน
  06-11-2558   นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่ปฏิบัติภาคสนามเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้าน
 
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง
  02-11-2558   ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง
 
คณะครุศาสตร์เข้ารับประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  26-10-2558   คณะครุศาสตร์เข้ารับประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
โครงการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  14-10-2558   โครงการจัดการความรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ปัจฉิมนิเทศ) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ครุศาสตร์เน้นบุคลากรพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
  13-10-2558   ครุศาสตร์เน้นบุคลากรพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
 
งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมบรรจงบุรี ห้องแกรนด์บอลรูม 7
  21-09-2558   งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมบรรจงบุรี ห้องแกรนด์บอลรูม 7
 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในวันที่ 14 กันยายน 2558
  14-09-2558   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในวันที่ 14 กันยายน 2558
 
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  12-09-2558   หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา เข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี